ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ આધારિત ક્વિઝ

Along with Gujarat and Rajasthan, cases of Mukarmacosis are also increasing in Bhopal and Haryana

In Ahmedabad alone, around 500 patients with mucomycosis have been admitted

The second wave of corona in the state has shaken people. The number of new patients is constantly increasing as well as the number of patients suffering from other diseases after coronary heart disease.

A detailed discussion on the epidemic was held at a meeting of the core committee chaired by Chief Minister Rupani. During the discussions at the core committee meeting, it was stated that the disease has been declared an epidemic under the Epidemic Diseases Act, 1857.

તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખો
તમારો મોબાઈલ નંબર લખો
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની સ્થાપના કઈ તારીખે થઈ હતી ?
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ક્યારે રચાયું ?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની મુખ્ય કામગીરી
શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કુલ કેટલી ભાષામાં પાઠ્યપુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરે છે ?
નીચે પૈકી કઈ ભાષાના પાઠ્યપુસ્તકો શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્રસિદ્ધ કરતું નથી ?
નીચે પૈકી કયું સામયિક ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્રસિદ્ધ કરે છે ?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ “બાલસૃષ્ટિ' સામયિક ક્યારથી નિયમિત પણે પ્રસિદ્ધ કરે છે?
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળના બંધારણની રૂએ મંડળના પ્રમુખ કોણ છે ?
પાઠ્યપુસ્તક મંડળની સામાન્ય સભાના અધ્યક્ષ કોણ બને છે ?
નીચે પૈકી કઈ સમિતિ શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની નથી.
ગુજરાત રાજય શાળા પોઠ્યપુસ્તક મંડળની સામાન્ય સભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?
પાઠ્યપુસ્તક મંડળની સામાન્ય સભામાં સરકારી સભ્યો કેટલા હોય છે?
પાઠ્યપુસ્તક મંડળની નિયામક સભામાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?
શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની કાર્યવાહક સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો સ્થાન શોભાવે છે ?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની શૈક્ષણિક સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો રાખવામાં આવે છે?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કયા સ્થળે કાર્યરત છે ?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની શૈક્ષણિક સમિતિમાં નીચે પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?
શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની લાઈબ્રેરીમાં આશરે કેટલા પુસ્તકો છે?
ધોરણ-11 અને 12ના બુનિયાદી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકોનું પ્રકાશન પાઠ્યપુસ્તક મંડળે કયા વર્ષથી શરૂ કર્યું ?
પાઠ્યપુસ્તક મંડળ નવા પાઠ્યપુસ્તકોનું વિસય વસ્તુની - દૃષ્ટિએ પ્રફૂવાંચન પુરસ્કાર છાપેલા પાના દીઠ કેટલા રૂપિયા આપે છે ?
શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ વિસય સલાહકારને પુસ્તકદીઠ કેટલા રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપે છે ?
નીચે પૈકી કઈ વિદ્યા શાખાના પાઠ્યપુસ્તકો ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ પ્રકાશિત કરતું નથી ?
શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ કયા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી-ગુજરાતી શબ્દકોશ તૈયાર કરે છે?
હાલમાં ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળના કાર્યવાહક પ્રમુખશ્રી કોણ છે?
શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે બાલસૃષ્ટિ સામયિકનું વાર્ષિક લવાજમ કેટલું છે ?
સામાન્ય નાગરિકે “બાલસૃષ્ટિ' સામયિક વાંચવું હોય તો વાર્ષિક લવાજમ કેટલા રૂપિયા ભરવું પડે ?
ગુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળના મુખ્યમથકનું નામ શું છે?

There are approximately more than 1 thousand mucorrhoea cases in the civil of 4 major cities alone

Advertisement by THE TOP SLOT

There are approximately more than 1 thousand mucorrhoea cases in the civil of 4 major cities alone

8 wards for patients with mucomycosis in civil

There are around 500 cases in Asarwa Civil of Ahmedabad. The ENT building in Civil has 8 wards for patients with mucomycosis, of which 6 wards have pre-operative wards, two post-operative wards, as well as 5 operation theater wards for patients’ surgery. On the other hand, more than 70 patients are admitted in the dental hospital, while around 30 patients are admitted in 1200 beds. Every day more than 15 patients are discharged from mucorrhoea.

500 in Ahmedabad and 400 in Rajkot

Approximately 125 patients with mucorrhoea have been operated on in the last decade alone, with fortunately the number of patients dying from the disease is currently very low, but the number of new patients is increasing. A total of 1100 cases have been reported in the state so far, of which 500 are in Ahmedabad, 400 in Rajkot, 260 in Vadodara and around 114 in Surat.

click here for 7th pay news

Cases of mucomacosis increased from cities to villages

Mucormacosis is slowly spreading to the villages along with the cities of the state, which has led to shortage of medicines for the disease in Gujarat, which is suspected to be due to hoarding and black marketing, so the sale of medicines for the disease is also likely to be curtailed. This is because the Delhi government has strictly banned the sale of drugs for the disease in the public market and arrangements have been made to dispense medicines directly from the hospital to needy patients only.

The disease is more prevalent in people with low immunity.

The disease is more prevalent in people with low immunity.

Six times more cases in Gujarat than other states

The epidemic is spreading to northern Indian states including Rajasthan, Delhi, Madhya Pradesh, Haryana and Maharashtra. In Rajasthan, about 200 cases have been reported, but the disease has been declared an epidemic, compared to six times in Gujarat. The disease has not yet been declared an epidemic, but health sources say the government is considering it. . The decision can be taken after serious discussions with the task force of doctors and senior officials of the health department.

Mukarmacosis cases also increased in Bhopal as well as Haryana

Along with Gujarat and Rajasthan, cases of Mukarmacosis are also increasing in Bhopal and Haryana. Haryana currently has 177 cases while Bhopal has 239 cases in 23 days while 129 patients have undergone surgery. Mukarmacosis has killed 10 people in Bhopal. In Bhopal, Bhaskar’s team contacted doctors and administrators of private hospitals directly treating these patients and sought information, which found 239 patients.

The cost of injection of mucomacosis is Rs. 4792 to Rs. 5788

Medical Education Minister Vishwas Sarang said that if these patients were identified in a timely manner, all government medical colleges in the state would conduct Mucormacosis test for covid positive patients and negative patients. The campaign will start on May 20. The government has announced the cost of injecting amphotericin B for mucomacosis at Rs. 4792 to 5788. These injections will be purchased from three companies. The government has formed special teams in Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Rewa Medical Colleges to monitor patients.

What are the symptoms?

* headache

* Nasal congestionSinus problems

* Black lumps accumulate in the mouth or in the nostrils

* Eye pain, loss of vision

* Fever, cough, chest pain

* Shortness of breath, abdominal pain

* Nausea or vomiting

* Symptoms like bleeding in the intestines are seen

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો

The disease enters the human body through breathing or wounds on the body.

The disease enters the human body through breathing or wounds on the body.

What is mucorrhoea and how is it spread?

Mucormycosis is a serious disease caused by a fungus. Mucormycosis fungi are found everywhere in the ecosystem, especially in soils. The disease enters the human body through breathing or wounds on the body. The disease is more prevalent in people with low immunity. People with uncontrolled diabetes, cancer, organ transplants, long-term steroid use, or any skin surgery-wound are more likely to get the disease.

What can be done to prevent this disease?

N95 masks or double masks should be worn to prevent mucormycosis, as well as avoid going to places where there is a lot of dust. Such drugs are also becoming useful.

Leave a Comment